نوار ادرار Acon


=========================================================
۱- نوار ادرار باید در ظرف بسته حاوی رطوبت گیر نگهداری شود.
۲- نوار ادرار نباید در مجاور بخارات فرار قرارگیرد.
۳- نوار ادرار باید در محل خنک نگهداری بشود و نباید در یخچال گذاشته شود.
۴- نوار ادرار پس از تاریخ انقضاء مصرف نشود و در صورت بی رنگ شدن ناحیه معرف ها باید دور اندخته شود.
۵- نوار ادار باید روزانه توسط Urine Control به لحاظ کیفیت جوابدهی کنترل شود.
۶- نوار ادرار حداکثر باید ۶۰ ثانیه پس از آغشته شدن به نمونه ادرار خوانده شود.
۷- جهت جلوگیری از تداخل واکنش رنگی باندهای نوار ادرار در هنگام خارج کردن نوار ادرار باید ادرار اضافی را با لبه ظرف پاک نماییم و نوار در محیط با نور مناسب خوانده شود.
۸- آلودگی ظرف ادرار به پاک کننده ها و اکسیدان های قوی باعث مثبت کاذب قند در نوار می شود.
۹- موادی نظیر اسید آسکوربیک، آسپرین، لوو دوپا و … باعث منفی کاذب قند در نوار می شود. لذا مثبت شدن باند اسید آسکوربیک اسید در نوار ادرار همراه با باند منفی قند ادرار الزاما باید با قند خون بیمارکنترل و در صورت بالاتربودن قند بیمار از (mg/dl 170 ) می توان قند ادرار Trace تا (۱+) برای بیمار گزارش نمود . در ضمن تست تایید با گلوکو یاب یا بندیکت جهت تایید قند ادرار مناسب است.
۱۰- آلودگی ظرف ادرار به اکسیدان قوی و پاک کننده ها باعث مثبت کاذب خون در نوار ادرار می گردد.
۱۱- مصرف سبزیجات، آنزیم های باکتریال ( پراکسیداز Ecoli ) و نیتریت مثبت و اسید اسکوربیک مثبت در نوار ادرار می تواند منجر به منفی کاذب خون در نوار شود در این حالت تطبیق میکروسکپی و ماکروسکپی ادرار تایید نهایی است .
۱۲- ادرار کهنه و در معرض نور قرار گرفته باعث منفی کاذب بیلی روبین در نوار ادرار می گردد.
۱۳- جهت کلیه موارد مثبت بیلی روبین در نوار ادرار الزاما بایستی تست مکمل لوگل انجام پذیرد چون تداخل رنگی و موارد مثبت کاذب در باند بیلی روبین بالاست.
۱۴- مهمترین عامل منفی کاذب اروبیلی نوژن، ادرار کهنه و در معرض نور قرار گرفته می باشد.
۱۵- اسید اسکوربیک مثبت منجر به نتایج منفی کاذب در باند نیتریت نوار ادرار می گردد.
۱۶- گلیکوزوری و پروتئیوری شدید منجر به افزایش وزن مخصوص ادرار و نهایتا کنگره ای شدن لکوسیت ها و ممانت از آزادی سازی استرازهای لکوسیتی و نهایتا منجر به منفی کاذب در باند لکوسیت ها می گردد.

معرف های نوار ادرار ممکن است تحت تاْثیر موادی که باعث رنگ غیر طبیعی ادرار می شوند قرار گیرد. از این بین می توان به داروهایی که حاوی Azo dyes هستند اشاره نمود.
Riboflavin, nitrofurantoin, Pyridium از جمله مواد دارویی حاوی Azo dyes هستند که معرف های نوار ادرار تحت تاثیر این داروها ایجاد نتایج کاذب می نمایند.
در کلیه نتایج آزمایشگاهی نمی توان به یک متد اکتفا کرد و بایستی کلیه جوانب مدنظر قرار گیرند و نتایج توسط متدهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
حال به تشریح برخی از مواد دخیل در نتایج کاذب روی معرف های نوار ادرار می پردازیم:
۱- Specific Gravity (وزن مخصوص ادرار):
• کتواسیدوزیس (ketoacidosis) و غلظت های بالای mg/dl 300 پروتئین باعث افزایش وزن مخصوص ادرار می گردد ولی عوامل Non Ionic در ادرار مانند Glucose هیچ تاثیری در وزن مخصوص ندارد.
• اگر PH ادرار از ۷ بالاتر بود می توانید ۰۰۵/۰ به وزن مخصوص قرائت شده اضافه نمایید.
۲- PH : میزان PH تحت تاثیر تغییرات غلظتی ادرار قرار نمی گیرد.
۳- Leukocytes لکوسیت:
• نتایج بایستی پس از ۱۲۰-۶۰ دقیقه قرائت شود.
• شدت رنگ ایجاد شده در این معرف نشان دهنده وجود بیشتر لکوسیت ها می باشد.
• وزن مخصوص بالا و غلظت های بالای mg/dl 2000 ≤ گلوکز باعث ایجاد نتایج پایین می گردد که در این حالت نتایج به صورت کاذب کاهش می یابد.
• Cephaloatin, Cephalexin و غلضت های بالای Oxalic Acid باعث ایجاد نتایج پایین می گردد.
• Tetracycline باعث کاهش فعالیت معرف و مقادیر بالای دارویی باعث منفی کاذب می گردد.
• مقادیر بالاتر ا زmg/dl 500 ≤ پروتئین باعث کاهش شدت رنگ ایجاد شده در معرف می گردد.
• این معرف به هیچ عنوان تحت تاثیر اریتروسیت ها، تریکوموناس وسایر باکتری های شایع در ادرار قرار نمی گیرد.
• نتایج مثبت کاذب تنها در شرایطی که ادرار حاوی مقدار ≤۲۰ % فرمالدئید باشد ایجاد می گرددFormal dehyde
۴- Nitrite نیتریت: این معرف تنها مخصوص شناسایی نیتریت می باشد و با مواد دیگر ادرار واکنشی ندارد.
هرگونه تغییر رنگی از سفید به صورتی و یا قرمز می بایستی مثبت در نظر گرفته شود و نشان دهنده وجود نیتریت می باشد و شدت رنگ ایجاد شده هیچ دلیلی بر تعداد باکتری نمی باشد.
در مقادیر بالای اسید اسکوریک mg/dl 30 باعث ایجاد نتایج منفی کاذب در ادرار حاوی mg/dl 05/0 نیتریت می گردد.
حساسیت این معرف در ادرارهای با وزن مخصوص بالا و حاوی مقادیر زیاد آلکالینی کاهش می یابد. نتایج منفی به هیج عنوان دلیل بر عدم وجود باکتری نمی باشد.
نتایج منفی: در عفونت های ادرای که حاوی باکتری های بدون Reductase که توانایی تبدیل نیترات به نیتریت را ندارند دیده می شود. و یا در مواردی که ادرار در مثانه در مدت زمان کوتاهی کمتر از ۴ ساعت قرار بگیرد. و یا در مواردی که بیمار تحت آنتی بوتیک تراپی باشد و یا رژیم غذایی بیمار فاقد نیترات باشد.
۵- Protein : این معرف به آلبومین حساس می باشد و حساسیت کمتری به هموگلوبین، گلوبولین و موکوپروتئین ها دارد. آلودگی نمونه ادرار به مواد آمونیومی و یا تمییز کنندگان پوستی که حاوی کلروهگزیدین هستند باعث ایجاد نتایج مثبت کاذب می گردد.
۶- گلوگز Glucose : معرف گلوکز با سایر مواد مانند لاکتوز، گالاکتوز، فروکتوز و یا سایر مواد متابولیک دارویی مانند سالیسیلات و نالسید کسیک اسید) قرار نمی گیرد.
نتایج بالای mg/dl 100 گلوکز تحت تاثیر Ascorbic Acid قرار نمی گیرند. و با افزایش وزن مخصوص ادرار فعالیت معرف کاهش می یابد.
۷- کتون keton : این معرف بیشتر حساس به استواستیک اسید است تا به استون، نمونه های حاوی مقادیر زیاد پیگمان – کاپتوپریل و سایر مواد حاوی سولفوهیدریل باعث ایجاد نتایج مثبت کاذب می شوند.
۸- :Urobilinagen تمامی نتایج پایین تر از mg/dl 1 بایستی نرمال در نظر گرفته شوند. و نتایج بالاتر بایستی با محلول ارلیخ چک شوند.
۹- Bilirubin : بیلی روبین در ادرار نرمال وجود ندارد بنابراین هر جواب مثبتی حتی در حد Trace نشان دهنده یک حالت پاتولوژیک می باشد.
مقادیر بالای ریفامپین و کلرپرومازین باعث ایجاد مثبت کاذب می گردد.
مقادیر بالای اسکوربیک اسید نیز باعث کاهش حساسیت می گردد.
۱۰- Blood یا خون: رنگ سبز گسترده ایجاد شده نشان دهنده وجود میوگلوبین، هموگلوبین و اریتروسیت های لیز شده می باشد. و رنگ سبز نقطه نقطه ای نشان دهنده وجود اریتروسیت می باشد. جهت بالا بردن صحت با دو روش مختلف در چارت رنگی نوارادرار نشان داده شده است.
• در طی دوران قاعدگی خانم ها، عفونت های ادراری ( باکتری های پراکسیداز مثبت ) موارد مثبت کاذب خون در ادرار دیده می شود. مقادیر بالای اسید آسکوربیک باعث جلوگیری از تولید رنگ معرف می گردد. در مقادیرery/µl 50-5 به علت وجود همولیز اریتروسیت ها شدت رنگ ایجاد شده در معرف بیشتر از تعداد اریتروسیت دیده شده در زیر میکروسکوپ می باشد.
۱۱- Ascorbic Acid: هیچ گونه عامل تداخلی تا به حال شناخته نشده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


هفت × 3 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

توزیع کننده کلیه ملزومات و تجهیزات آزمایشگاهی